• / Om oss
  • / Centerkvinnornas organisation

Centerkvinnornas organisation

Centerkvinnorna är ett av Sveriges största kvinnoförbund, med verksamhet i hela landet. Vi driver jämställdhetspolitik både på riksplanet och lokalt.

Avdelningarna är grunden för Centerkvinnornas verksamhet. Det finns ungefär 300 avdelningar över hela landet. Ett medlemskap i Centerkvinnorna medför ett medlemskap i en avdelning, men man kan också vara ansluten till riksorganisationen.

En avdelning bygger i regel på geografisk samhörighet. Verksamheten varierar beroende på vad medlemmarna vill arbeta med lokalt, men det som förenar är en strävan mot ett jämställt samhälle.

Förbundet

Förbundsstämman är Centerkvinnornas högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Den samlar nästan 200 ombud från avdelningarna. Till stämman kan medlemmar skriva motioner om olika frågor som de vill att Centerkvinnorna ska driva. Stämman tar ställning till det gånga årets verksamhetsberättelse och fattar beslut om vad man vill att organisationen ska göra kommande år. Likaså väljs förbundsordförande och förbundsstyrelse.

Mellan förbundsstämmorna leds förbundet av den valda förbundsstyrelsen. På riksplanet bedriver förbundsstyrelsen opinionsbildning och påverkar Centerpartiet i den av förbundsstamman utmejslade politiska riktningen.

Centerpartiet
Som medlem i Centerkvinnorna har man även medlemsrättigheter i Centerpartiet och har samma rätt som en partimedlem att delta vid möten, skriva motioner, delta vid kretsstämmor, partistämma och andra möten inom partiet och även besitta förtroendeuppdrag av olika slag.

Relaterade nyheter