• / Nyheter
 • / Centerkvinnorna vann gehör på Centerstämman

Centerkvinnorna vann gehör på Centerstämman

Centerkvinnorna lämnade in 18 motioner till partistämman i Örebro. Vi kan nu vara stolta över att Centerpartiet biföll en hel del av Centerkvinnornas politik.

Dagarna gick fort och vi bjöds på spänstiga debatter, konstruktiva diskussioner, en hel del kaffe och många trevliga samtal och möten.

Till partistämman hade Centerkvinnorna lämnat in 18 motioner. Flera av våra förslag vann direkt gehör hos både partistyrelsen och kommittén, medan andra diskuterades i plenum. Vi kan vara stolta över att Centerpartiet numera bifallit en del politik som kommer från Centerkvinnorna, bland annat:

 • att medel satsas på att utveckla och implementera kliniska behandlingsmetoder för icke-akut vård till de som utsatts för sexuella övergrepp och våld i nära relation.
 • att patientavgiften för de som söker vård efter att ha utsatts för sexuellt våld tas bort.
 • att det genomförs en stor satsning på att öka kunskapen om våld i unga relationer bland skolpersonal och i elevhälsan.
 • att elevhälsan får verktyg att stötta unga personer som är utsatta för våld.
 • att skyddat boende betraktas som en rättighet för den som är i behov av det.
 • att det genomförs ett nationellt kunskapslyft i polismyndigheten när det gäller utredningsmetoder och rutiner för att stärka kvaliteten på utredningar inom sexualbrott och våld i nära relation.
 • att polismyndigheten får ökade resurser och ett tydligt uppdrag att kraftfullt utöka den it-fornetiska verksamheten.
 • att brottsrubriceringen utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ersätts av brottsrubriceringen våldtäkt av barn.
 • att en obligatorisk utökad och regelbunden registerkontroll av personal i förskola och skola införs.
 • att preskriptionstiden för samtliga sexualbrott mot barn tas bort.
 • att utgångspunkten alltid ska vara att en förövare, vid fall då våld skett i hemmet, ska flyttas, exempelvis genom att vistelseförbud som kan innefatta en hel kommun. (GUBBFLYTT)
 • att en bred översyn över hur myndigheter och andra offentliga instanser behandlar skyddade personuppgifter genomförs för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas med högsta sekretess.
 • att rättegångar där målsägande lever med skyddade personuppgifter ska hållas på en ort som inte kan kopplas till personens hemliga bostadsort.
 • att det ska vara möjligt att söka hjälp och stöd hos socialtjänsten i en annan kommun än den personen är folkbokförd i.
 • att stödet till föreningar som arbetar med att bekämpa hedersvåld stärks.
 • att socialtjänstens möjlighet att enligt socialtjänstlagen utdela utreseförbud och dess funktionalitet utvärderas.
 • att tillämpningen av lagstiftningen kring barnäktenskapsbrott och förbud mot kvinnlig könsstympning utvärderas.
 • att inom ramen för skolpliktsansvaret ge skolhuvudmän i uppdrag att årligen rapportera antalet barn som har eller som det finns stark misstanke om att de har förts bort.
 • att lämplig myndighet ansvarar för att utveckla bättre förebyggande åtgärder och kunskapsspridning om den särskilda utsatthet för våld och sexuella övergrepp som förekommer bland kvinnor med funktionsnedsättning.
 • att lämplig myndighet målgruppsanpassar informationsmaterial gällande samhällets befintliga stödinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • att stärka barnets rätt till en säker och trygg uppväxt genom att barnet inte ska tvingas till umgänge med en våldsam förälder.
 • att Centerpartiet ska verka för att möjligheten att förordna ett juridiskt biträde för barn i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge införs.
 • att föräldraledighetslagen utreds.
 • att Centerpartiet ska verka för att föräldraförsäkringen ska kortas.
 • att offentliga företagsstöd ska fördelas mer jämställt.
 • att fler offentliga företagsstöd utformas så att företagare i kvinnodominerade branscher eller företagsformer som oftast drivs av kvinnor kan ansöka om dem.
 • att en lämplig myndighet får i uppdrag att ta fram program, i samarbete med relevanta aktörer, för att öka andelen kvinnor som driver företag i mansdominerade branscher.
 • att statliga bolag och stiftelser ska fördela riskkapital mer jämställt.
 • att tillgången till mikrolån förbättras.
 • att socialförsäkringar ska ses över utifrån ett företagarperspektiv.
 • att medel satsas på organiserade nätverk för företag som vill starta eller som driver företag, med syfte att öka kvinnors företagande.
 • att partiets stödfunktion för personer som utsatts för hat och hot förstärks.
 • att det införs ett etiskt råd eller liknande för att stötta upp vid konflikter eller intriger på lokal eller regional nivå.

Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete och gör verkstad av förslagen.

Håller du med oss?
Var med oss i kampen för ett jämställt samhälle - bli medlem idag.