• / Nyheter
  • / Äldre diskrimineras under Corona

Äldre diskrimineras under Corona

Bild

Under våren har vi fått ta del av åtskilliga vittnesmål om att våra äldre har fått sätta livet till när Covid-19 har spridit sig i landet. Myndigheter har tvingats ingripa kraftfullt för att stoppa smittspridning och grundläggande mänskliga rättigheter har åsidosatts, särskilt för äldre.

Enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ökade dödstalen bland äldre kraftigt under våren jämfört med föregående år. Av dem som hittills har avlidit i covid-19 i Sverige är 89 procent över 70 år. Personal inom äldreomsorgen har arbetat hårt för att skydda de äldre, men har inte samma möjligheter att vårda som sjukhusen har. Många äldre har inte ens erbjudits sjukhusvård när de har drabbats av covid-19. Geriatrikprofessor Yngve Gustafson menar att många av dem som har avlidit hade överlevt om de bara hade fått sjukhusvård. Det kan inte tolkas på annat sätt än att äldre diskrimineras.

I Sverige har vi sedan länge tagit ställning för att ingen får särbehandlas negativt på grund av sin ålder, då ålder är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Delaktighet och inflytande är grundläggande för individers frihet. Både sjuka och friska äldre har avråtts från att träffa sina anhöriga, och inom äldreomsorgen gäller besöksförbud. Ensamhet är en stor hälsofara och kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har var tredje kvinna och var femte man över 77 år besvär med ångest och depression. Kvinnor lever längre än män och är ofta i slutet av livet ensamma och har dålig ekonomi, vilket gör dem extra utsatta. Ensamhet var ett folkhälsoproblem redan före pandemin. Nu är ännu fler äldre förpassade till ensamhet och har heller inte erbjudits den vård de har rätt till fullt ut. Den grundläggande mänskliga rättighet att behandlas som individ i alla skeden i livet har åsidosatts. Det är allvarligt och inte värdigt ett land som Sverige.

För oss i Centerkvinnorna är det självklart att alla, oavsett ålder eller könstillhörighet, ska åtnjuta livskvalitet och frihet. Därför välkomnar vi det under våren beslutade äldreomsorgslyftet. Men för den enskilda individen behöver vi agera här och nu. Centerkvinnorna vill att arbetet med de mobila team som i dag finns på flera ställen utökas och att dessa ska ha läkarkompetens. Vi vill att regelbundna hembesök av mobila team erbjuds till samtliga över 65 års ålder, för att fånga upp äldre ensamma människor som inte har varit i kontakt med vård och omsorg.

Pandemin pågår och kommer att fortsätta ett bra tag framöver. Covid-19 är dödlig, men det kan även ensamhet vara. Alla har rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Oavsett var man bor i landet, oavsett kön och oavsett ålder.

Sofia Jarl,
förbundsordförande Centerkvinnorna