• / Nyheter
  • / STATEN SKA INTE SUBVENTIONERA OJÄMSTÄLLDHET

STATEN SKA INTE SUBVENTIONERA OJÄMSTÄLLDHET

Bild

I dagarna presenterade finansminister Magdalena Andersson en budget som vill göra verklighet av Socialdemokraternas vallöfte om familjevecka. Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring och det finns problem med den – men problemet är inte att den är för snål.

Uttaget av föräldraledighet är rejält snedfördelat mellan kvinnor och män:
kvinnor tar ut över 70 procent av all föräldraledighet. Detta måste förändras! I en motion till Centerpartiets partistämma föreslår Centerkvinnorna att fler dagar ska öronmärkas för respektive vårdnadshavare.

Kvinnors livsinkomster är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns och kvinnors genomsnittliga pension motsvarar 69 procent av männens. En av orsakerna är att kvinnor tar mer ansvar för hushåll och barnomsorg, bland annat genom längre föräldraledighet. Detta trots att män har kunnat vara föräldralediga sedan 1974 och trots att politiken sedan tidigt 1990-tal aktivt arbetat för ett mer jämställt uttag, främst genom öronmärkta föräldradagar för respektive vårdnadshavare som inte sällan har det kallats ”pappamånader”, eftersom syftet varit att pappor också ska vara föräldralediga. De öronmärkta dagarna har ökat männens uttag av föräldrapenning, men inte tillräckligt mycket. Kvinnor är fortfarande föräldralediga både mer och i längre perioder.

Den ojämställda fördelningen av föräldraledighet ger både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för kvinnor. Lång föräldraledighet innebär längre frånvaro från arbetsmarknaden, som påverkar kvinnors möjligheter till löneutveckling och hämmar potentiellt karriärsavancemang. Att kvinnor är föräldralediga längre bidrar också till normskapande i hemmet, där kvinnor i regel är de som tar störst ansvar för hushåll och barnomsorg, vilket på sikt gör att kvinnor oftare arbetar deltid, vabbar mer, och är sjukskrivna oftare, vilket också ger effekt på livsinkomsten och på sikt pensionen. Det ojämna uttaget upprätthåller sega strukturer som måste brytas sönder. Därför vill Centerkvinnorna skärpa till reglerna i föräldraförsäkringen.


Idag är 90 dagar öronmärkta för respektive vårdnadshavare och Centerkvinnorna vill öronmärka ytterligare 60 dagar vardera. Till Centerpartiets partistämma har partistyrelsen yrkat avslag på förslaget och Centerkvinnorna har mött motstånd förut – men vi kommer inte att lägga oss i denna fråga. Öronmärkta dagar är den åtgärd som har gett mest effekt på mäns uttag av föräldrapenning. För en jämställd ekonomi där kvinnor får möjlighet att tjäna lika mycket pengar som män, måste föräldraledigheten delas lika.

Frågan om fler öronmärkta dagar är en konflikt inte bara i Centerrörelsen. Den klassiska konfliktlinjen brukar handla om familjers unika situationer, om valfrihet och om privatekonomi. Centerkvinnorna är högst medvetna om att familjer ser olika ut. Därför har vi också föreslagit att fler närstående, som exempelvis mor- och farföräldrar, ska kunna vara föräldralediga, att en utredning ska se över om och hur föräldraledighet kan delas mellan separerade föräldrar, och att egna företagare måste få bättre villkor för föräldraledighet. Det är dock fullt möjligt i de flesta familjer att dela mer lika. Enstaka undantag ska inte motivera ett ojämställt skattefinansierat system.

Valfrihet lyfts ofta som ett argument mot en mer delad föräldraförsäkring. Vad som tydligen inte inkluderas i den valfriheten, är det faktum att många vuxna människor har skaffat barn av fritt val. Med det valet, kommer ett ansvar. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och det är föräldrarnas ansvar att tillgodose den rättigheten, likväl som det är föräldrarnas ansvar att sköta barnets vardagliga vårdnad och uppfostran. Idag tar kvinnor större ansvar. Varför skulle det vara en kontroversiell idé att detta ansvar ska delas mellan barnets vårdnadshavare?
Ännu ett argument som brukar användas mot att föräldraledigheten ska delas mer jämt, är att det påverkar familjers privatekonomi. Förvisso tjänar män ofta mer pengar än kvinno och den ojämna fördelningen påverkar i allra högsta grad familjens privatekonomi, eftersom kvinnors löneutveckling påverkas på ett negativt sätt av den längre föräldraledigheten. Flera forskare, bland annat från Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (https://www.ifau.se/Press/Pressmeddelanden/Ojamn-foraldraledighet-bidrar-till-attkvinnor-har-svarare-an-man-att-uppna-hoga-loner/), har påvisat detta och forskning visar också att lönegapet mellan kvinnor och män, i heterosexuella relationer, ökar efter att det första barnet fötts. Om föräldraledigheten inte delas mer jämt, kommer lönegapet mellan kvinnor och män att cementeras.

Den svenska föräldraförsäkringen är skattefinansierad. Det ojämna uttaget av föräldraledighet ger allvarliga konsekvenser för kvinnors hälsa, lön och privatekonomi, vilket på sikt påverkar kvinnors pensionsstorlek. Om en individ önskar vara föräldraledig väldigt länge ska denna inte stoppas. Däremot ska staten inte finansiera det valet, när det i förlängningen leder till lägre skatteintäkter (på grund av lägre inkomst) och på sikt bidragsutgifter (på grund av låg pension), är inte rimligt. Skattemedel ska inte subventionera ojämställdhet, så som idag.

En jämställd ekonomi kräver aktiva arbetsmarknads- och familjepolitiska åtgärder. Det söker Centerkvinnorna stöd för på Centerpartiets partistämma. I stämmohandlingarna konstaterar Centerpartiets partistyrelse att den sneda fördelningen ger livslånga ekonomiska konsekvenser för kvinnor, och att Centerpartiet ska verka för en bred översyn av föräldraförsäkringen som stärker jämställdheten. Därför är det konstigt att partistyrelsen inte vill vidta den åtgärd som bevisligen är den enda som har fungerat.

I stället för att fläska på en redan generös föräldraförsäkring, bör även Socialdemokraterna gå framåt för efter ett jämnare uttag. Majoriteten av alla garantipensionärer är kvinnor och att ännu fler riskerar att bli det som en följd av en fortsatt ojämställd arbetsmarknad och en lång föräldraledighet. Enligt Socialdemokraternas egen politik vill de öronmärka fler dagar. Det är en reform som hade haft en stor effekt för jämställda livsinkomster. Vågar Socialdemokraterna gå fram med det – eller hade det valfläsket smakat illa?

Sofia Jarl
ordförande
Centerkvinnorna