• / Nyheter
  • / Caseload-metoden och en sammanhållen vårdkedja bör bli en självklarhet!

Caseload-metoden och en sammanhållen vårdkedja bör bli en självklarhet!

förlossning

Barnmorskor och föräldrar har länge påtalat att förlossningsvården är både osäker och ohållbar. Det handlar om stressade arbetsförhållanden, bristfällig sammanhållning i vårdkedjan och svårtillgänglig eftervård. Nu bekräftas bristerna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i dagarna presenterade rapporten ”Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten”.

Barnmorskor och föräldrar har länge påtalat att förlossningsvården är både osäker och ohållbar. Det handlar om stressade arbetsförhållanden, bristfällig sammanhållning i vårdkedjan och svårtillgänglig eftervård. Nu bekräftas bristerna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i dagarna presenterade rapporten ”Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten”.

I Sverige har vi kommit en lång väg gällande den reproduktiva hälsan men mycket arbete kvarstår. Rapporten från SKL bekräftar att det finns flera förbättringsområden. För att förlossningsvården ska kunna erbjuda en kvalitativ, trygg och stressfri vård krävs mer resurser. Och då behövs mer än kortsiktiga satsningar ett par år i taget. Det krävs långsiktiga anslagshöjningar som vilar på tvärpolitiska överenskommelser. Vilket innebär att alla partier måste ta sitt ansvar.

Centerkvinnorna vill ge barnmorskorna en trygg arbetsmiljö och vi anser att förbättrade förutsättningar, genom tid och resurser, krävs för att de ska ha möjlighet att utföra sitt viktiga arbete på bästa möjliga sätt.

För att säkerställa en sammanhålla vårdkedja i samband med förlossningen vill vi, precis som SKL, att landsting använder sig av caseload-metoden som ett komplement till traditionell förlossningsvård. Metoden innebär att ett litet team av barnmorskor har ansvar för att ge stöd till kvinnan under hela graviditeten, förlossningen samt under eftervården. Metoden är beprövad och kostar inte mer, men efterfrågas av både barnmorskor och blivande föräldrar eftersom den skapar bättre kontinuitet genom hela vårdkedjan.

Centerkvinnorna vill att mer resurser läggs på eftervården så att kvinnor snabbare ska kunna få tillgång till vård och behandling av förlossningsskador. Antalet allvarliga bristningar i samband med en förlossning har ökat markant sedan 1990-talet. Denna ökning tros bland annat bero på allt fler påskyndade förlossningar. Stressen på förlossningsavdelningarna runt om i landet bidrar bokstavligen till att kvinnor slits itu. Att inte få adekvat eftervård leder ofta till onödigt och utdraget lidande. Vi vill dessutom att valfriheten för eftervård ökar. Vi vill att kontrollerna efter förlossningen skall kunna göras via hembesök eller vid närmsta vårdcentral så att nyblivna föräldrar inte tvingas åka tillbaka till sjukhuset bara några dagar efter förlossningen. De viktiga dagarna efter förlossningen borde kunna få präglas av lugn och ro, och ägnas åt föräldrarnas anknytning till barnet.

Centerkvinnorna vill dessutom se nationella riktlinjer för vad en modern svensk förlossningsvård ska erbjuda. Idag finns stora variationer mellan landstingen gällande den vård som föderskor har rätt till. Att det finns stora regionala skillnader är problematiskt och hindrar utvecklingen mot en rättvis vård i hela landet.

En sammanhållen vårdkedja och adekvat eftervård är alla kvinnors rättighet. Nu hoppas vi att rapporten från SKL påverkar beslutsfattare på hela det politiska fältet och ger intensifierad kraft till förbättringsarbetet. Det ska vara tryggt att föda barn, i hela landet. Sverige har förutsättningar för världens bästa förlossningsvård, inget annat är gott nog.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna