• / Nyheter
  • / Vi är med och påverkar!

Vi är med och påverkar!

Centerkvinnornas delegation vid partistämman 2017, Helena Vilhelmsson, Ann-Sophie Cordes, Marie Wickberg, Julia Färjhage och Sofia Jarl

Under förra veckans partistämma i Malmö deltog Centerkvinnornas delegation, och såg till att en rad liberalfeministiska förslag lyftes upp på partiets agenda.

Centerkvinnorna lyfte över 30 liberalfeministiska förslag på aktuella jämställdhetsproblem vid Centerpartiets partistämma som ägde rum förra veckan. Nästan 75 procent av förslagen fick stöd av partistämman. Dessa förslag kommer nu införlivas Centerpartiets politik. Nedan presenteras fem av de förslag som vi tror kommer ha stor påverkan på dagens och morgondagens jämställdhetspolitiska utmaningar.

  • Att det införs nationella riktlinjer till alla landets kommuner i hanteringen av ärenden som rör ensamkommande flickor.


Enligt det nationella kompetensteamet, som ligger under länsstyrelsen i Östergötland, finns det stora kunskapsbrister men också stora variationer i hur myndigheter och kommuner följer och tolkar befintlig lagstiftning. Erfarenheterna från det nationella kompetensteamet är att socialtjänsten gör helt olika bedömningar i dessa ärenden, vissa har enskilda samtal med ensamkommande flickor, separerar dem från deras vuxna män och utreder grundligt flickornas behov medan en del socialtjänster enbart gör en skyddsbedömning och låter flickan bo kvar med mannen. Kommunernas socialtjänst saknar enhetliga rutiner för hur de ska göra en säker bedömning av flickans situation då hon lever med den vuxne mannen. Nu ska Centerpartiet verka för att det införs nationella riktlinjer till alla landets kommuner i hanteringen av dessa ärenden.

  • Att Migrationsverket ges ett utökat uppdrag att med ett jämställdhetsperspektiv förbättra boendetryggheten för asylsökande under sin väntan på beslut


Enligt Migrationsverkets statistik har antalet incidenter på asylboenden ökat de senaste åren. I de flesta fall handlar det om våld sinsemellan boende, men det förekommer även mot personal. Oron på boenden kan inte underskattas. Långa väntetider med svåra boendeförhållanden försvårar integrationsarbetet. En lösning som Migrationsverket tar upp är förslaget om samhällsorientering, och att denna skall komma in så tidigt som möjligt. Centerpartiet och Centerkvinnorna stödjer att samhällsorientering skall sättas in direkt då nyanlända kommer till Sverige. Fram till dess att detta blir en verklighet är det dock viktigt att Migrationsverket omgående börjar arbeta med att förbättra tryggheten på boenden för asylsökanden, och i detta behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

  1. Att brottsbeteckningarna våldtäkt och sexuellt tvång behålls.


Sexualbrottsutredningen (SOU 2016:60) som presenterades under 2016 föreslog att brottsbeteckningarna våldtäkt och sexuellt tvång skulle ersättas med sexuella övergrepp och sexuell kränkning. Förslagen fick stark kritik från en rad kvinnoorganisationer inklusive de som arbetar med målgruppen, exempelvis Södersjukhusets Akutmottagning för Våldtagna.

Båda de nuvarande begreppen, våldtäkt och sexuellt tvång, uttrycker det allvar som dessa brott innebär medan de nya förslagen, sexuellt övergrepp och sexuell kränkning, riskerar att förmedla en förmildring. Detta tror vi kommer få motsatt effekt mot det som vi önskar förmedla med vår sexualbrottslagstiftning, nämligen att det är grova brott. Vi ser en risk att brottet riskerar att trivialiseras och att det snarare är att spela förövarna i händerna. Vi är därför glada för att Centerpartiet nu ska verka för att brottsbeteckningarna våldtäkt och sexuellt tvång ska behållas.

  • Att brottsbeteckningen för barnpornografi ändras till brottsbeteckningen till dokumenterade sexuella övergrepp mot barn samt att verktyg ska användas för att spåra användare som på datorer inom offentlig verksamhet laddar ned eller förvarar barnpornografi.


År 2016 kom flera stora internationella organisationer som FN, Ecpat och Europol, överens om att barnpornografi istället skulle gå under benämningen “dokumenterade sexuella övergrepp på barn”. Ecpats motivering till detta är att begreppet pornografi handlar om vuxna människor som kan ge sitt medgivande till de sexuella handlingarna. Pornografi är lagligt att sprida och konsumera. Men om en använder begreppet pornografi om sexuella handlingar som involverar barn så handlar det alltid om övergrepp eller våldtäkt eftersom barn inte kan ge sitt medgivande.

Utöver detta behöver även arbetet med att identifiera förövare stärkas. Genom ett detekteringsverktyg kan vi tidigt upptäcka personer som begår barnpornografibrott på nätet, vilket kan rädda många barn från att utsättas för fysiska övergrepp och livslångt lidande, men det innebär också att förövare kan identifieras och då även få tillgång till stöd och hjälp.

  • Att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad mot kvinnor skall stärkas.


Insatser till organisationer som arbetar med företagsrådgivning behöver utökas för att främja och utveckla organisationer som syftar till mentorskap. Alliansregeringen satsade på denna typ av verksamhet vilket var viktigt, men den nya regeringen har dessvärre minskat anslagen till dessa viktiga aktörer.

  • Att samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha verktyg på sina IT-enheter och nätverk som filtrerar bort pornografiskt innehåll.

Trots starkt stöd och livlig debatt fick Centerkvinnornas förslag dessvärre inte tillräckligt med röster denna gång. Centerkvinnorna kommer fortsätta att driva frågan genom att t.ex. sätta press på kommunerna. Den porr som är lättillgänglig på internet idag präglas av våld och förnedring som riktas främst mot kvinnor. Det rimmar illa att barn riskerar att exponeras för pornografi i skolan, när skolan samtidigt har ett ansvar enligt skollagen att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar. Där kan rektorer, lärare och kommuner som huvudmän för skolorna göra skillnad. Under året har den norska regeringen beslutat att tillsätta en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ta fram förslag för hur barn och ungas tillgång till pornografi kan begränsas. Centerkvinnorna anser att den feministiska regeringen också borde våga utreda frågan.